ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สังกัดสำนกงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเมื่อวันที่ 16  เมษายน 2466 ที่วัดบ้านนาตาล (วัดบัวระภา) หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอยจังหวัดสกนคร เดิมสถานที่อาคารเรียนไม่มี ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- .4 ไดรับนักเรียนในเขตบริการ 4 หมู่บ้านคือ บ้านนาตาล บ้านคำข่า บ้านโคกสะอาด บ้านโนนเจริญ มาเรียนรวมกัน นายจันทร์ ชาวันดี เป็นครูใหญ่คนแรก

ในปี พ.. 2512 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียนเป็นเอกเทศ โดยแบบสมทบ งบประมาณ 30,000 บาท ใช้แรงงานราษฎรจนแล้วเสร็จโดยใช้ที่ดินระหว่างบ้านนาตาลและบ้านคำข่า โรงเรียนอยู่ระหว่างหมู่บ้านทั้งสองเป็นที่ตั้งใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ามีเนื้อที่ 28 ไร่ ต่อมาถนนได้ตัดผ่านที่ดินโรงเรียน ทำให้เน้อที่โรงเรียนแยกเป็น 4 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งโรงเรียนเนื่อที่ 22 ไร่ 2 งาน  แปลงที่ 2 อนามัยตำบลนาตาล แปลงที่ 3 ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แปลงที่ 4 ตั้งที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เปิดทำการสอนชั้น ป.1-.4 มีครู 3 คน นายเทือง  วงศ์ประชา เป็นครูใหญ่เมื่อปี พ.. 2516 เปิดทำการสอนชั้น ป.7

ปี พ.. 2512 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ (สมทบ) ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 30,000 บาท สมทบค่าแรง-ไม้ จากราษฎร จนแล้วเสร็จ

ปี พ.. 2518 ได้รับงบจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 80,000 บาท

ปี พ.. 2520 ได้ทำการก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนทั้ง 2 ข้าง ได้รับการบริจาคจากคณะครูและราษฎรจนแล้วเสร็จ

ปี พ.. 2521 ได้ขุดบ่อน้ำโดยอาศัยแรงงานชาวบ้าน ขุดลึก 6 เมตร กว้าง 1 เมตร ลงท่อซีเมนต์งบ 600บาท

ปี พ.. 2522 นายเสถียร  ไตรธิเลน  เป็นครูใหญ่

ปี พ.. 2522 ได้ทำการก่อสร้างเสาธงเหล็ก จากการจัดงานกระโดร่มบริจาค 1,500 บาท

ปี พ.. 2523 ได้ปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนกว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานมาปรับถนนและสนามในโรงเรียน โดย นายบุญธรรม วงศ์อินทร์อยู่ (ครู) ผู้ประสานงาน

- ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ 401 งบประมาณ 20,000 บาท

- ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สน.002 ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 430,000 บาท

- ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู หลังที่ 4 แบบ อ.  งบประมาณ 150,000 บาท

ปี พ.. 2525 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202  ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 259,000 บาท

ปี พ.. 2526 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างเรือนเพาะชม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ใช้งบประมาณ 10,000 บาท จำนวน  1 หลัง

  ปี พ.. 2529 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

            ปี พ.ศ.   2530    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29      ขนาด  10  ห้องเรียน  งบประมาณ   1,200,000  บาท

-       ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ แบบ สปช. 601/26 งบประมาณ 49,000 บาท

-       ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. 30 พิเศษ ขนาดจุ 30 ลบ.ซม. งบประมาณ 35,500 บาท

            ปี พ.ศ.   2531    ได้รับงบประมาณจากศิษย์เก่า  ชุมชน ก่อสร้างรั้วคอนกรีต  ด้านหน้าโรงเรียน   ยาว  120   เมตร  งบประมาณ  152,000  บาท

            ปี พ.ศ.   2532    ได้รับงบจากศิษย์เก่า  ที่ทำงานที่กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างศาลาทรงไทย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร  งบประมาณ  10,000  บาท  ประสานงานโดย นายสว่าง  ยะพลหา (ครู)

-       ได้รับการเจาะบ่อน้ำดาลลึก 50 เมตร พร้อมถังกรองน้ำจากกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสกลนคร

-       ได้รับงบประมาณ จากกรมประมงโครงการขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 1 ไร่ หมู 4 ตัว เป็ด 30 ตัว งบประมาณ  103,000  บาท 

            ปี พ.ศ.   2535    ได้จัดการเรียนการสอน  3  ระดับ  คือ  ขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-       ได้รับบริจาคสนามเด็กเล่น จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ปี พ.ศ.   2536    ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล

ปี พ.ศ.   2537    ได้รับงบประมาณบริจาคสนับสนุนจากชาวบ้านและศิษย์เก่าก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปหน้าเสาธง

ปี พ.ศ.   2538    ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกสบอล ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 35 เมตร

            ปี พ.ศ.   2538    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29      ขนาด  8  ห้องเรียน  งบประมาณ   980,000  บาท

-       ได้รับความร่วมมือก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง 9เมตร ยาว 27 เมตร จากชาวบ้านและศิษย์เก่า งบประมาณ 30,000  บาท

-       ได้รับงบประมาณ จากหน่วยงาน กปร. ตามโครงการพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ ปรับที่ขนาดกว้าง 2 ไร่ งบประมาณ  50,000  บาท 

-       ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามตะกร้อ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร จากงบพัฒนาชุมชนตำบลนาตาล

-       ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมจาก สปช. 1 หลัง แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่ งบประมาณ 90,000  บาท

-       ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. 33 ขนาดจุ 33 ลบ.ซม. งบประมาณ 60,000 บาท

ปี พ.ศ. 2539   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างขนาด  4 ห้องเรียน งบประมาณ 400,000  บาท

-       ชาวบ้านและศิษย์เก่าได้ร่วมมือจัดงานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อรื้อถอนอาคารเก่า นำไปก่อสร้างเนินห้องประชุม ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร งบประมาณ 30,000  บาท และก่อสร้างโรงครัว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร งบประมาณ 20,000  บาท

-       คณะครู ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างป้ายโรงเรียนแบบป้ายคอนกรีต ตัวหนังสือแบบโลหะ งบประมาณ 20,000  บาท

ปี พ.ศ. 2552 ว่าที่ ร..ดร. สุกิจ  ศรีพรหม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบจากศิษย์เก่า ชุมชน ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 600,000  บาท

            ปี พ.ศ. 2554    ได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างห้องส้วม สพฐ 4 จำนวน 4 ที่ งบประมาณ  100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2554 นายสงวน  หงษ์สิงห์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปี พ.ศ. 2555    ได้รับงบปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงอาหาร 

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า  ได้จัดการศึกษา  3  ระดับ  ดังนี้

1.  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

2.  การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

     3.  การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3