ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.              พันธกิจ

3.1   พัฒนาส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้และแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและชีวิตประจำวัน

3.2   พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

3.3   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มุ่งให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

3.4   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า  บูรณาการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน

3.5  ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4.  เป้าหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมตามพันธกิจ

4.1   นักเรียนจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  ให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้และแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและชีวิตประจำวัน

4.2   มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

4.3  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพัฒนาตนเอง   ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา  โดยครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย

4.4  ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนบูรณาการให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า

4.5  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  บุคคลสำคัญในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.              เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

                        พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

                        พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                        พัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  ได้เหมาะสมกับวัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                        พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                        พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                         พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีความคิดสุนทรียภาพ  มีทักษะด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา

                        ครูได้รับการพัฒนาพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

       5.7.1   ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร

        5.7.2   ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

        5.7.3   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        5.7.4   วัดและประเมินผลตามสภาพจริง

        5.7.5   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        5.7.6   จัดกิจกรรมแนะแนว

        5.7.7  จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม

        5.7.8  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5.8   ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

5.9   พัฒนาครูให้มีวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

5.10  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีผลต่อการเรียนรู้