ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ
การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน