ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนพรรณไม้
ทะเบียนพรรณไม้ปี 2550-2551
ทะเบียนพรรณไม้ปี 2552-2553