ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พืชศึกษา
พืชศึกษาของโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า "มะแว้งต้น"