ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกุหลาบ ไชยะลัง
ครู คศ.3

ทักษิณา ศิริฟอง
ครู คศ.1