ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรวรรณ พลูเพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2