ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ ทองอันตัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงนุช อัครจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

เพิ่มทรัพย์ ชาภูคำ
พนักงานราชการ