ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ ทองอันตัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนงนุช อัครจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

เพิ่มทรัพย์ ชาภูคำ
พนักงานราชการ