ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา

อนุสรณ์ ปรือทะเล
ครู คศ.3