ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวรพจน์ พรหมศิริ
ครู คศ.3

นายอภินันท์ ศิริฟอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0