ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศรีวรรณ ศรีบานแจ่ม
ครู คศ.3

นางศุภรา บุญชาญ
ครู คศ.2

จีรพรรณ์ คิ้มยะราช
ครู คศ.1